Kwaliteit

Ten alle tijden gewaarborgd

Gezinshuismanager

Een van de manieren om kwaliteit te waarborgen in onze gezinshuizen is het werken met een gezinshuismanager.
De gezinshuismanager heeft een aantal taken en functies. Hij:

 • coördineert de zorgplanbesprekingen;
 • heeft een helikopterview ten opzichte van de individuele jeugdige in relatie tot het gezinssysteem;
 • kan worden beschouwd als een co-manager in het systeem van het gezinshuis;
 • voert wekelijks gesprekken met de gezinshuisouders en/of de jeugdigen, en stelt hierin het welbevinden van de jeugdige centraal;
 • heeft een spiegel-functie waarbij hij de gezinshuisouders helpt reflecteren op eigen handelen in relatie tot de hulpvraag en begeleiding van de jeugdige;
 • is SKJ-geregistreerd en heeft daarmee autoriteit in het nemen van beslissingen ten aanzien van een gezinshuis en de jeugdigen die daar wonen.

Cornerstones werkt met meerdere gezinshuismanagers waardoor op basis van coachingsstijl een gezinshuis aan een gezinshuismanager wordt gekoppeld. Daarnaast vindt er wekelijks een teammeeting plaats waar de gezinshuismanagers aan deelnemen.

Gedragscode

Al onze gezinshuisouders werken volgens een gedragscode. U kunt deze bekijken en downloaden.

Quality4Children Keurmerk

Cornerstones wil graag geschikte methodieken gebruiken in het dagelijks werk van gezinshuizen. Stichting Cornerstones is geïnspireerd door de Quality4Children (Q4C) kwaliteitswaarden jeugdhulp om deze manier van werken toe te passen binnen de gezinshuizen. De Q4C-kwaliteitswaarden geven vanuit het perspectief van jeugdigen (en hun ouders) een visie op de kwaliteit van de zorg voor de jeugd. Het uiteindelijke doel van de Q4C-kwaliteitswaarden is dat middels het door ontwikkelen en implanteren van de standaarden in de zorg voor de jeugd, de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd op basis van de perspectieven van jeugdigen en hun ouders.

Het doel van het project is om aan de hand van Q4C-gedachtengoed te komen tot een werkwijze waarbij er samen met jongeren, gezinshuisouders, en externe partijen de kwaliteit van zorg wordt getoetst en beschreven. Dit systeem dient te voldoen aan alle wettelijke eisen (jeugdwet) en de gestelde vereisten van de inkopers van jeugdhulp (de gemeenten). Alle partijen worden actief betrokken in de ontwikkeling van deze vorm van kwaliteitstoetsing, zodat het systeem gelijktijdig ook geïntegreerd kan worden in het dagelijks leven in de gezinshuizen.

De kwaliteitstoetsing zal uiteindelijk plaatsvinden op basis van een jaarlijkse cyclus. Het systeem dient zichtbaar, meetbaar, dynamisch en herkenbaar te zijn voor alle betrokkenen. Daarnaast wil Cornerstones met dit eigen te ontwikkelen cyclische kwaliteitssysteem ook voldoen aan de norm en van ISO. Hiermee wil Cornerstones laten zien dat zij voldoen aan de eisen ie gesteld worden door jongeren, professionals en externe partijen

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Heb je vragen of klachten? De vertrouwenspersoon is er speciaal voor jou!

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

 • Informatie, advies of goede raad geven. Dit kan gaan over rechten en plichten binnen de hulpverlening, bijvoorbeeld over jouw recht op privacy of inzage in je dossier; een maatregel jeugdreclassering, of over OTS en uithuisplaatsing.
 • Je helpen bij het oplossen van problemen en klachten over de hulpverlening.
 • Naar je luisteren als je ergens mee zit. Dat kan over allerlei dingen gaan. De vertrouwenspersoon zal je altijd serieus nemen.

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met je informatie en zal niets verder vertellen zonder jouw toestemming. Alleen als het gaat over iets dat voor jou of een ander gevaarlijk is, dan moet de vertrouwenspersoon het wel vertellen, maar onthoud: dat gebeurt nooit zonder dat dit van tevoren met jou is besproken. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor jeugdhulp.

Hoe is de vertrouwenspersoon te bereiken?

De vertrouwenspersoon komt regelmatig langs op de groep en je kunt dan bij hem of haar terecht voor vragen, problemen/klachten of een vertrouwelijk gesprek.

Natasja – 06 55453962 n.hoekstra@zorgbelang-groningen.nl
Paul – 06 34280738 p.volleberg@zorgbelang-groningen.nl

Klachten

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.
In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze externe klachtencommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk. We huren deze klachtencommissie in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Wat kan de externe klachtencommissie voor u doen?

De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie personen. De onafhankelijke voorzitter heeft een juridische achtergrond en er neemt minimaal 1 inhoudsdeskundige deel aan de commissie. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor- en wederhoor.

Werkwijze klachtencommissie

 • U dient uw klacht in bij de externe klachtencommissie.
 • De ambtelijk secretaris bevestigt de klacht binnen drie werkdagen.
 • De voorzitter toetst of de klacht in behandeling genomen kan worden.
 • Wanneer de klacht in behandeling genomen kan worden;
  1. Wordt om uw toestemming gevraagd om de klacht te delen met de organisatie en voor het opvragen van relevante (medische) gegevens.
  2. De organisatie moet binnen 10 werkdagen verweer voeren.
  3. U krijgt het verweer van de organisatie toegestuurd. Hier kunt u ook op reageren en waar nodig relevante stukken insturen.
  4. Wanneer de commissie voldoende informatie heeft kunnen ze een oordeel vormen over de gegrondheid van de klacht;
   • Schriftelijke beoordeling; u ontvangt het verslag met een oordeel over de klacht.
   • Hoorzitting; wanneer de commissie onvoldoende informatie heeft kan er een hoorzitting georganiseerd worden. U en de zorgorganisatie komen dan bij elkaar en kunnen (met eigen ondersteuning) verweer voeren. U krijgt daarna een schriftelijk verslag met het oordeel over de klacht.

Onze klachtenregeling

We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven.
In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtencommissie klachten behandelt.
U kunt de klachtenregelingen downloaden via onze website en opvragen bij info@cornerstones.eu

Hoe komt u in contact met de klachtencommissie?

 1. Per post: t.a.v. de ambtelijk secretaris, Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem
 2. Per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
 3. Via de website: www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’.
 4. Via het klachtenformulier op de website www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’, ‘Klachtenformulier externe klachtencommissie’.